Veľkosklad secondhand oblečenia

Reklamačné podmienky

I. Práva a povinnosti predávajúceho, kupujúceho

1. Predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávanéhovýrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia a údržby výrobku a onebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkachuchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebnés ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinnýzabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod, v jazykuslovenskom. Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o konečnej cene predávanéhovýrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou aleboinformáciu o cene inak vhodne sprístupniť.Predávajúci nepredáva tovar na objednávku.Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníctva ku kúpenej veci okamihomzaplatenia ceny za vybraný tovar. Do tohto okamihu môže kupujúci vybraný tovar vrátiť napôvodné miesto. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodomvlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti zaškodu.Ak nie je dohodnuté inak, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnejskazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, súčasne s nadobudnutímvlastníctva. Plnenia, ktoré sa s predajom veci obvykle neposkytujú, treba osobitne dohodnúť. Aktreba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodomalebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť,ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinnýnahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciachpredávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci zavady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci apredávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitnépredpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov samôže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinnýposkytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiestozáručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môžepredávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone. V záručnomliste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť doprevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia vecido prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov odprevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a

riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týkalen súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané nákladyvzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak tokupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadneužívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôžepre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.2. Spotrebiteľ, t.j. kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o kúpevýrobku alebo o poskytnutí služby, ktorý mu bol vydaný predávajúcim.

II. Podmienky reklamácie

Reklamácie sa vzťahujú na- predaj oblečenia typu second hand- predaj obuvi, kabeliek, byt. textilu a doplnkov typu second hand- predaj oblečenia typu OUTLET- predaj obuvi, kabeliek, byt. textilu a doplnkov typu OUTLET

III. Spôsob reklamácie

Osobne, písomne alebo telefonicky.

IV. Miesto uplatnenia reklamácie

1. V centrále spoločnosti na adrese : Budovateľská 16, 927 01 Šaľa2. Na tel.č. : 0905 251 323

V. Osoba poverená vybavovaním reklamácie

Ing. Radovan Braník

VI. Osoba určená na vykonávanie reklamácie

Ing. Radovan BraníkPo uplatnení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie a o vybaveníreklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

VII. Vykonávanie záručných opráv

Ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní ( v prípade, že je potrebné odbornéposúdenie vady, tento čas sa nezapočítava do tejto lehoty, pričom však vybavenie reklamácietrvá max. 30 dní).

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 01.09.2012

Ing. Radovan Braník
BB-Hollandtex s.r.o. – konateľ